سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

عاقلی را از سگی تهمت نهاد

خرس را دانست اهل مهر و دادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - عاقلی را از سگی تهمت نهاد

uhrgd vh hc s'd jilj kihn

ovs vh nhksj hig liv , nhn


 • جستجوی سبک مغزی در صائب تبریزی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی از خون دل نوشتم در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی بوی جوی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712