سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

شخص خفت و خرس می راندش مگس

وز ستیز آمد مگس زو باز پسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - شخص خفت و خرس می راندش مگس

aow otj , ovs ld vhkna l's

,c sjdc Hln l's c, fhc \s


 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712