سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

خشمگین شد با مگس خرس و برفت

بر گرفت از کوه سنگی سخت زفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - خشمگین شد با مگس خرس و برفت

oal'dk an fh l's ovs , fvtj

fv 'vtj hc ;,i sk'd soj ctjتعداد ابیات منتشر شده : 373712