سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آن بهاران مضمرست اندر خزان

در بهارست آن خزان مگریز از آنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آن بهاران مضمرست اندر خزان

Hk fihvhk lqlvsj hknv ochk

nv fihvsj Hk ochk l'vdc hc Hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165