سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

من گواهم بر گوا زندان کجاست

اهل زندان نیستم ایزد گواستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - من گواهم بر گوا زندان کجاست

lk ',hil fv ',h cknhk ;[hsj

hig cknhk kdsjl hdcn ',hsj


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627