سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت

اشتر خود نیز آن دیگر بیافتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت

hknv Hk wpvh ;i Hk hajv ajhtj

hajv o,n kdc Hk nd'v fdhtj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165