سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

معجزه بیند فروزد آن زمان

بعد از آن گوید خیالی بود آنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - معجزه بیند فروزد آن زمان

lu[ci fdkn tv,cn Hk clhk

fun hc Hk ',dn odhgd f,n Hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165