سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

سیصد و نه سال آن اصحاب کهف

پیششان یک روز بی اندوه و لهفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - سیصد و نه سال آن اصحاب کهف

sdwn , ki shg Hk hwphf ;it

\daahk d; v,c fd hkn,i , gitتعداد ابیات منتشر شده : 364497