سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

پیش پیغامبر در آمد با خمار

کودکی دو ماه زن را بر کنارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - پیش پیغامبر در آمد با خمار

\da \dyhlfv nv Hln fh olhv

;,n;d n, lhi ck vh fv ;khvتعداد ابیات منتشر شده : 373712