سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گفتمش این علم نه درخورد تست

دفع پندارید گفتم را و سستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گفتمش این علم نه درخورد تست

'tjla hdk ugl ki nvo,vn jsj

ntu \knhvdn 'tjl vh , ssj


 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712