سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چون دوم بار آدمی زاده بزاد

پای خود بر فرق علتها نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چون دوم بار آدمی زاده بزاد

],k n,l fhv Hnld chni fchn

\hd o,n fv tvr ugjih kihnتعداد ابیات منتشر شده : 407797