سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

علت اولی نباشد دین او

علت جزوی ندارد کین اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - علت اولی نباشد دین او

ugj h,gd kfhan ndk h,

ugj [c,d knhvn ;dk h,


 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930