سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

علت اولی نباشد دین او

علت جزوی ندارد کین اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - علت اولی نباشد دین او

ugj h,gd kfhan ndk h,

ugj [c,d knhvn ;dk h,

تعداد ابیات منتشر شده : 504887