سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

می پرد چون آفتاب اندر افق

با عروس صدق و صورت چون تتقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - می پرد چون آفتاب اندر افق

ld \vn ],k Htjhf hknv htr

fh uv,s wnr , w,vj ],k jjr

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887