سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

می پرد چون آفتاب اندر افق

با عروس صدق و صورت چون تتقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - می پرد چون آفتاب اندر افق

ld \vn ],k Htjhf hknv htr

fh uv,s wnr , w,vj ],k jjr

تعداد ابیات منتشر شده : 474537