سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بلک بیرون از افق وز چرخها

بی مکان باشد چو ارواح و نهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بلک بیرون از افق وز چرخها

fg; fdv,k hc htr ,c ]voih

fd l;hk fhan ], hv,hp , kid

تعداد ابیات منتشر شده : 509565