سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بل عقول ماست سایه های او

می فتد چون سایه ها در پای اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بل عقول ماست سایه های او

fg ur,g lhsj shdi ihd h,

ld tjn ],k shdi ih nv \hd h,

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627