سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بل عقول ماست سایه های او

می فتد چون سایه ها در پای اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بل عقول ماست سایه های او

fg ur,g lhsj shdi ihd h,

ld tjn ],k shdi ih nv \hd h,تعداد ابیات منتشر شده : 412888