سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

مجتهد هر گه که باشد نص شناس

اندر آن صورت نیندیشد قیاسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - مجتهد هر گه که باشد نص شناس

l[jin iv 'i ;i fhan kw akhs

hknv Hk w,vj kdkndan rdhs

تعداد ابیات منتشر شده : 509565