سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

چون نیابد نص اندر صورتی

از قیاس آنجا نماید عبرتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - چون نیابد نص اندر صورتی

],k kdhfn kw hknv w,vjd

hc rdhs Hk[h klhdn ufvjd


 • جستجوی شرف در همه ی آثار
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975