سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

نص وحی روح قدسی دان یقین

وان قیاس عقل جزوی تحت اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - نص وحی روح قدسی دان یقین

kw ,pd v,p rnsd nhk drdk

,hk rdhs urg [c,d jpj hdk

تعداد ابیات منتشر شده : 474582