سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

عقل از جان گشت با ادراک و فر

روح او را کی شود زیر نظرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - عقل از جان گشت با ادراک و فر

urg hc [hk 'aj fh hnvh; , tv

v,p h, vh ;d a,n cdv kzvتعداد ابیات منتشر شده : 412888