سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

لیک جان در عقل تاثیری کند

زان اثر آن عقل تدبیری کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - لیک جان در عقل تاثیری کند

gd; [hk nv urg jhedvd ;kn

chk hev Hk urg jnfdvd ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 504887