سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

لیک در که مارهای پر فن اند

اندرین یم ماهییها می کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - لیک در که مارهای پر فن اند

gd; nv ;i lhvihd \v tk hkn

hknvdk dl lhiddih ld ;kkn


 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712