سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

مکرشان گر خلق را شیدا کند

هم ز دریا تاسه شان رسوا کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - مکرشان گر خلق را شیدا کند

l;vahk 'v ogr vh adnh ;kn

il c nvdh jhsi ahk vs,h ;knتعداد ابیات منتشر شده : 373712