سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

واندرین یم ماهیان پر فن اند

مار را از سحر ماهی می کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - واندرین یم ماهیان پر فن اند

,hknvdk dl lhidhk \v tk hkn

lhv vh hc spv lhid ld ;kknتعداد ابیات منتشر شده : 373712