سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ماهیان قعر دریای جلال

بحرشان آموخته سحر حلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ماهیان قعر دریای جلال

lhidhk ruv nvdhd [ghg

fpvahk Hl,oji spv pghgتعداد ابیات منتشر شده : 373712