سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بس محال از تاب ایشان حال شد

نحس آنجا رفت و نیکوفال شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بس محال از تاب ایشان حال شد

fs lphg hc jhf hdahk phg an

kps Hk[h vtj , kd;,thg anتعداد ابیات منتشر شده : 373712