سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

تا قیامت گر بگویم زین کلام

صد قیامت بگذرد وین ناتمامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - تا قیامت گر بگویم زین کلام

jh rdhlj 'v f',dl cdk ;ghl

wn rdhlj f'bvn ,dk khjlhlتعداد ابیات منتشر شده : 373712