سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

بر ملولان این مکرر کردنست

نزد من عمر مکرر بردنستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - بر ملولان این مکرر کردنست

fv lg,ghk hdk l;vv ;vnksj

kcn lk ulv l;vv fvnksjتعداد ابیات منتشر شده : 373712