سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

شمع از برق مکرر بر شود

خاک از تاب مکرر زر شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - شمع از برق مکرر بر شود

alu hc fvr l;vv fv a,n

oh; hc jhf l;vv cv a,nتعداد ابیات منتشر شده : 373712