سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گر هزاران طالب اند و یک ملول

از رسالت باز می ماند رسولآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گر هزاران طالب اند و یک ملول

'v ichvhk xhgf hkn , d; lg,g

hc vshgj fhc ld lhkn vs,gتعداد ابیات منتشر شده : 373712