سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

این رسولان ضمیر رازگو

مستمع خواهند اسرافیل خوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - این رسولان ضمیر رازگو

hdk vs,ghk qldv vhc',

lsjlu o,hikn hsvhtdg o,تعداد ابیات منتشر شده : 373712