سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

عجز از ادراک ماهیت عمو

حالت عامه بود مطلق مگوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - عجز از ادراک ماهیت عمو

u[c hc hnvh; lhidj ul,

phgj uhli f,n lxgr l',

تعداد ابیات منتشر شده : 474522