سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

زانک دارد هرصفت ماهیتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

b;v iv ]dcd nin ohwdjd

chk; nhvn ivwtj lhidjdتعداد ابیات منتشر شده : 412888