سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

زانک دارد هرصفت ماهیتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

b;v iv ]dcd nin ohwdjd

chk; nhvn ivwtj lhidjd

تعداد ابیات منتشر شده : 504917