سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

من پشیمانم که مکر انگیختم

از مراد خشم او بگریختمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - من پشیمانم که مکر انگیختم

lk \adlhkl ;i l;v hk'dojl

hc lvhn oal h, f'vdojl

تعداد ابیات منتشر شده : 506745