سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

گو بران بر جان مستم خشم خویش

عید قربان اوست و عاشق گاومیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - گو بران بر جان مستم خشم خویش

', fvhk fv [hk lsjl oal o,da

udn rvfhk h,sj , uhar 'h,ldaتعداد ابیات منتشر شده : 412888