سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

شهره کاریزیست پر آب حیات

آب کش تا بر دمد از تو نباتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - شهره کاریزیست پر آب حیات

aivi ;hvdcdsj \v Hf pdhj

Hf ;a jh fv nln hc j, kfhj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165