سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

از حدوث آسمان بی عمد

آنچ دانسته بدم افزون نشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - از حدوث آسمان بی عمد

hc pn,e Hslhk fd uln

Hk] nhksji fnl htc,k kan

تعداد ابیات منتشر شده : 466260