سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

سر به سر گوشست و چشم است این نبی

تازه زو ما مرضعست او ما صبیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - سر به سر گوشست و چشم است این نبی

sv fi sv ',asj , ]al hsj hdk kfd

jhci c, lh lvqusj h, lh wfd


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727