سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

هر زمان نزعیست جزو جانت را

بنگر اندر نزع جان ایمانت راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - هر زمان نزعیست جزو جانت را

iv clhk kcudsj [c, [hkj vh

fk'v hknv kcu [hk hdlhkj vhتعداد ابیات منتشر شده : 285465