سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

در عذاب منکرست آن جان او

گزدم غم دل دل غمدان اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - در عذاب منکرست آن جان او

nv ubhf lk;vsj Hk [hk h,

'cnl yl ng ng ylnhk h,تعداد ابیات منتشر شده : 285455