سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

از برون بر ظاهرش نقش و نگار

وز درون ز اندیشه ها او زار زارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - از برون بر ظاهرش نقش و نگار

hc fv,k fv zhiva kra , k'hv

,c nv,k c hkndai ih h, chv chvتعداد ابیات منتشر شده : 285754