سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

من به تبلیغ رسالت آمدم

تا رهانم مر شما را از ندمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - من به تبلیغ رسالت آمدم

lk fi jfgdy vshgj Hlnl

jh vihkl lv alh vh hc knlتعداد ابیات منتشر شده : 292227