سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ژغژغ آن عقل و مغزت را برد

صد هزاران عقل را یک نشمردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ژغژغ آن عقل و مغزت را برد

VyVy Hk urg , lycj vh fvn

wn ichvhk urg vh d; kalvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712