سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

ژغژغ دندان او دل می شکست

جان شیران سیه می شد ز دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - ژغژغ دندان او دل می شکست

VyVy nknhk h, ng ld a;sj

[hk advhk sdi ld an c nsj


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی بسوزان خرمن آب و گل من در همه ی آثار
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712