سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

آنک او گاهی خوش و گه ناخوشست

یک زمانی آب و یک دم آتشستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - آنک او گاهی خوش و گه ناخوشست

Hk; h, 'hid o,a , 'i kho,asj

d; clhkd Hf , d; nl Hjasjتعداد ابیات منتشر شده : 327355