سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

برج مه باشد ولیکن ماه نه

نقش بت باشد ولی آگاه نهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - برج مه باشد ولیکن ماه نه

fv[ li fhan ,gd;k lhi ki

kra fj fhan ,gd H'hi kiتعداد ابیات منتشر شده : 327396