سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

هر زمان دل را دگر رایی بود

آن نه از وی لیک از جایی بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - هر زمان دل را دگر رایی بود

iv clhk ng vh n'v vhdd f,n

Hk ki hc ,d gd; hc [hdd f,nتعداد ابیات منتشر شده : 364441