سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

از رضا که هست رام آن کرام

جستن دفع قضاشان شد حرامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - از رضا که هست رام آن کرام

hc vqh ;i isj vhl Hk ;vhl

[sjk ntu rqhahk an pvhl


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482