سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

باز با هوش آمدم برخاستم

در روش گویی نه سر نه پاستمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - باز با هوش آمدم برخاستم

fhc fh i,a Hlnl fvohsjl

nv v,a ',dd ki sv ki \hsjlتعداد ابیات منتشر شده : 364455