سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

حق ببردش باز در بحر صواب

تا به شستش از کرم آن آب آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - حق ببردش باز در بحر صواب

pr ffvna fhc nv fpv w,hf

jh fi asja hc ;vl Hk Hf Hf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165