سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

وصف پاکی وقف بر نور مه است

تا بشش گر بر نجاسات ره استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - وصف پاکی وقف بر نور مه است

,wt \h;d ,rt fv k,v li hsj

jh faa 'v fv k[hshj vi hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165